I CEL OGÓLNY :   Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR

CEL SZCZEGÓŁOWY : Podnoszenie wartości produktów rybactwa oraz dywersyfikacja dochodów lub zatrudnienia na obszarze LSR

1.1.2  Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchu dostaw produktów sektora rybołówstwa, rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR
Budżet 500 000 zł

Planowane nabory:  
II/2018 kwota alokacji:  190 228,00 zł

Pomoc przyznawana jest wnioskodawcy:

- osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, zwanej dalej „wnioskodawcą”;
- będącemu osobą fizyczną, która w dniu składania wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia – w przypadku operacji, o której mowa w pkt 1 lit. b,
- w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych kosztów,
- do wysokości limitu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o EFMR, jednak nie więcej niż 300 000 zł na jednego wnioskodawcę,
- jeżeli operacja zakłada utworzenie lub utrzymanie co najmniej jednego miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, i wynika to z celu realizowanej operacji.

Do kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, nie zalicza się kosztów: 

1) zakupu używanych maszyn, urządzeń lub innego sprzętu;

2) nabycia gruntu, budynku, budowli lub prawa do dysponowania nimi;

3) nakładów rzeczowych;

4) pracy własnej wykonywanej przez beneficjenta będącego osobą fizyczną i pracy wolontariuszy;

5) ogólnych realizacji tej operacji, w tym honorariów architektów i inżynierów, opłat za konsultacje i doradztwo w zakresie przygotowania przez wnioskodawcę dokumentacji niezbędnej do przyznania i rozliczenia pomocy, w tym studiów wykonalności, oraz kosztów połączeń telefonicznych, opłat za zużytą wodę, energię elektryczną i nośniki energii:

a) powyżej 10% wartości netto operacji,

b) które nie miały bezpośredniego związku z realizacją operacji,

c) które zostały naliczone i wykazane niezgodnie ze sposobem określonym w umowie o dofinansowanie;

6) związanych z umową leasingu:

a) w której brak jest postanowień przenoszących na beneficjenta własność rzeczy będących przedmiotem leasingu,

b) odsetek, opłat ubezpieczeniowych, marży finansującego i kosztów ogólnych, w tym również podatku od towarów i usług (VAT);

7) amortyzacji środków trwałych;

8) związanych z konserwacją obiektów kultu religijnego i cmentarzy.

Wysokość poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, ustala się na podstawie umowy, faktury lub innego równoważnego dokumentu księgowego oraz innych dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty przez beneficjenta.

Pomoc finansową na realizację operacji w ramach działania realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, o którym mowa w art. 62 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 508/2014, w ramach celów, o których mowa w § 2 pkt 1–4, która polega na inwestycji w zakresie budowy, robót budowlanych, przebudowy i remontu obiektu budowlanego, w rozumieniu przepisów prawa budowlanego, lub zakupu narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego przyznaje się, jeżeli operacja:

1) przyczyni się do powstania trwałych korzyści gospodarczych;

2) będzie zrealizowana z zapewnieniem należytych gwarancji technicznych;

3) ma zapewnioną gospodarczą trwałość;

4) nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz ochronę żywych zasobów wód.

Trwałość projektu:

 Trwałe korzyści gospodarcze powstaną, gdy proponowany przez wnioskodawcę sposób finansowania i realizacji operacji nie spowoduje utraty płynności finansowej tego wnioskodawcy w okresie 3 lat, licząc od roku, w którym dokonano płatności końcowej.

Realizacja operacji ma zapewnioną gospodarczą trwałość, jeżeli założono przynajmniej 5-letni okres użytkowania obiektu budowlanego bezpośrednio związanego z wykonywaniem planowanej inwestycji oraz 5-letni okres eksploatacji lub użytkowania narzędzi i urządzeń lub innego wyposażenia technicznego.

Karta oceny w ramach środka 1.1.2

karta oceny 1.1.2.pdf

karta oceny 1.1.2- ważna od 25.04.2018.pdf